Van de Bestuurstafel juli 2022

Geplaatst op 13-07-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Bestuur WSV Randwijck

Beste leden,

Zomervakantie

We staan voor de zomervakanties 2022. Ondanks onze inspanningen is het tot op heden niet gelukt een exploitant voor ons clubgebouw te vinden. Wij zijn nog steeds op zoek naar alternatieven om deze zomervakantie het toch mogelijk te maken enkele activiteiten te organiseren waarbij het mogelijk is drank en spijs te verstrekken. De activiteitencommissie heeft inmiddels een mooi programma opgesteld voor de jeugd en ook de ouderen onder ons worden niet vergeten.

Nog vers ligt in ons geheugen 14 juli 2021 en de daaropvolgende dagen, de dagen dat heel veel bewoners van Zuid-Limburg maar ook veel bewoners van onze buurlanden getroffen werden door hoog water. Zeer veel leed werd door het hoge water toegebracht. Ook onze vereniging en leden werden niet gespaard. Veel financiële maar ook immateriële schade werd en wordt nog steeds geleden. Hoe mooi was het verleden jaar nadat het water verdwenen was dat iedereen er zijn schouders onder zette om het terrein weer op te ruimen, de caravans weer op hun plek te zetten en voor zover mogelijk weer bewoonbaar te maken, elkaar te helpen en waar nodig te troosten. Het gevoel van samen lossen we het op en samen gaan we door. Ook dit jaar zullen we het weer samen met elkaar leuk maken op Randwijck.

Reglementen.  

Iedere vereniging heeft om zaken en onderlinge verhoudingen binnen de vereniging goed te regelen, regelementen opgesteld. Reglementen die door de leden van de vereniging zelf zijn bepaald en vastgesteld. Reglementen dienen ervoor om duidelijkheid te verschaffen, om aan te geven wat mag maar ook hetgeen niet mag. Deze regelementen worden in de Algemene Leden Vergadering door de leden vastgesteld. Het naleven van deze regelementen die we als collectief hebben vastgesteld voorkomt dat er irritaties optreden tussen leden onderling maar ook tussen leden en bestuur. Het bestuur dient erop toe te zien dat de regelementen worden nageleefd. Het niet naleven van de reglementen is ongewenst. Een situatie die gewoon voorkomen moet worden. Houdt rekening met elkaar, veroorzaak geen overlast en voorkom dat het bestuur corrigerend moet optreden. Dit is wel het laatste wat het bestuur wil doen.

Lees de statuten en reglementen nog eens door en handel naar hetgeen samen is besloten.  

Planning Algemene Ledenvergaderingen in najaar.

Zoals het er nu uitziet streven we ernaar in het najaar de reguliere Algemene Leden Vergadering weer de eerste zondag van oktober te houden. Omdat we nu in het fusietraject zitten met de WSV Randwijck en de Stichting Exploitatie Gebouwen is de kans reëel dat we een of twee extra ledenvergaderingen moeten oproepen. We komen hier zo snel als mogelijk op terug. Ondertussen werken de diverse commissies tijdens de vakantiedagen al aan de conceptbegroting van 2023.  

Het bestuur komt naar u toe.

Zoals de laatste 2 jaren gebruik is geworden zal een afvaardiging van het bestuur ook dit jaar weer tijdens de zomervakantie op de dinsdagavond over het terrein lopen. Gestart wordt op dinsdag 19 juli 2022 en de laatste ronde is op dinsdag 6 september 2022. U kan deze bestuursleden benaderen met vragen of opmerkingen die u van belang vindt en die niet kunnen wachten tot na de zomervakantie.

Deze avonden kunnen ook gebruikt worden om nader kennis te maken met bestuursleden of gewoon om even bij te praten. Het bestuur heeft deze wijze van handelen als zeer prettig ervaren.

Maak hier gebruik van maar realiseer u ook dat bestuursleden ook vakantie hebben en ook willen genieten van onze mooie vereniging.

Activiteiten Commissie.

Het bestuur heeft kennisgenomen van het uitgebreide programma dat de activiteiten commissie weer heeft opgesteld. Een geweldig programma waar iedereen wel iets van zijn gading kan vinden. De activiteitencommissie zal zelf over de diverse activiteiten communiceren.

Wij wensen de activiteiten commissie heel veel succes en de deelnemers een onvergetelijke vakantie op Randwijck. 

Wij wensen alle leden een heel fijne en zonnige vakantie toe. Geniet van elkaar en van al het mooie wat we op onze vereniging hebben.